تقدیم به رهروان پاکباز عشق و راستی

سرود فرزندان زمین (سرود انسانها)

 

پاشو جانم پاشواز جات علف هرزه غمو بدیم به آب

پاشو پیغوم برامون آورده این نسیم خونین پیچ وتاب

 

میگه پا شو با هم آتشین برقصیم بخونیم سرود نو 

پاشو با ید بخونیم سرود آزادی  انسان من و تو   

پاشو با ید بخونیم سرود آزادی  انسان من و تو

 

من و تو با این و اون بی‌ اینکه‌ های و هو  کنیم

میتونیم افق افق دنیا رو زیرو رو کنیم

 

پا شودنیا رودیگه فقط نبین از پس پشت پنجره

هر کی عاشقه تو میدون دلش تو نعرههاش  منفجره

 

پا شو بر گشته ورق

وقتشه دستتو تو دست من بذار 

 

پا شو بسه انتظار و خیره موندن به غبار بی سوار

 

پا شو دیگه  نگو از رنگ و نژاد و حزب و کیش

همه فرزند زمینیم وبه گوهر   همه خورشید  نژادیم وبرابر

همه مون بی کم و بیش

 

دیگه پا شو با هم آتشین برقصیم بخونیم سرود نو

پاشو با ید بخونیم سرود آزادی و انسان منو تو

 

من و تو با این و اون بی‌ اینکه‌ های و هو  کنیم

میتونیم افق افق دنیا رو زیرو رو کنیم

 

پا شو دیگه نگو از رنگ و نژاد وحزب وکیش

پا شو با هم همه   تا قله ازادی بالنده به پیش

 

همه  بالنده به پیش

 

همه  تا آنسوی آینده به پیش

 

 همه  بالنده و پا ینده به پیش

Parchemin horizontal: l’Hymne des enfants de la Terre
Parchemin horizontal:    Clip : Masoud Azimi
Parchemin horizontal: انسان عشق
Parchemin horizontal: نوک حمله
Parchemin horizontal: به شادی ایران مادر
Parchemin horizontal: تن اینجا دل آنجا
Parchemin horizontal: جام جم
Parchemin horizontal: سرود انسانها